Privacybeleid

Algemene informatie

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Dragintra BV (hierna te noemen “Dragintra” of “wij”/”ons” / “onze”) verzamelt van haar klanten en andere bezoekers van haar websites.

De primaire diensten van Dragintra omvatten onder andere het beheer van het wagenpark en de mobiliteit. Deze activiteiten vinden niet plaats via de websites, maar via aparte, beveiligde omgevingen.

Dit privacybeleid geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens op onze websites. Via onze websites kunnen bezoekers zich inschrijven voor het downloaden van whitepapers, zich abonneren op nieuwsbrieven, zich aanmelden voor deelname aan seminars en/of informatie aanvragen over vergaderingen.

Dragintra treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens in de zin van het algemeen reglement voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GDPR). Onze contactgegevens zijn als volgt:

Dragintra BVBA
Selstbaan 21
2950 Kapellen, België
Tel..: +32 (0)3 660 700
E-mail: info@dragintra.com

Verwerking van persoonsgegevens

Dragintra hecht veel belang aan de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar websites en voldoet daarom aan de eisen van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) en andere wet- en regelgeving op het gebied van privacy. De persoonlijke gegevens van zakenrelaties, klanten en bezoekers worden met de grootste zorg behandeld en beschermd.

In dit privacybeleid wordt beschreven welke persoonsgegevens wij per dienst verwerken en voor welke doeleinden.

Bezoek aan websites

Dragintra maakt gebruik van cookies op de websites. De cookies die wij gebruiken bevatten geen persoonlijke gegevens en worden anoniem opgeslagen. Meer informatie over het type cookies dat wij gebruiken, vindt u in het Cookie Statement op onze website.

Vergaderingen & deelname aan seminars

Als een bezoeker informatie vraagt over dienstverlening, cursussen of deelname aan seminars, verwerken wij de volgende persoonlijke gegevens:

Naam │ Functie │ Bedrijfsnaam │ E-mail │ Adres (optioneel) │ Telefoon (optioneel)

Bovenstaande gegevens worden alleen verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken en/of om u in te schrijven voor deelname aan een seminar. Daarnaast gebruikt Dragintra deze gegevens om met u te communiceren. Het opgegeven e-mailadres kan ook gebruikt worden voor het versturen van digitale nieuwsbrieven (zie onder 3).

Nieuwsbrieven

Wij verwerken uw e-mailadres alleen voor het versturen van één of meer van onze digitale nieuwsbrieven. Wij versturen de nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van interessant nieuws over onze producten en/of diensten en/of nieuws van derden.

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de link in de nieuwsbrief. Daarnaast kunt u zich altijd uitschrijven door middel van een e-mail naar info@dragintra.com. Indien u niet langer wilt dat wij uw e-mailadres gebruiken, wordt uw aanvraag binnen vijf werkdagen door Dragintra verwerkt. Het kan dus voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich heeft afgemeld.

Whitepapers

Als er een whitepaper wordt gedownload van de Dragintra-websites, verwerken we de volgende persoonlijke gegevens:

Naam │ Functie │ Bedrijfsnaam │ E-mail

Deze gegevens worden verwerkt om u te voorzien van het whitepaper. Daarnaast vragen wij uw toestemming om informatie die betrekking heeft op het onderwerp van de gedownloade whitepaper naar het opgegeven e-mailadres te sturen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@dragintra.com.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Indien u gegevens invoert op onze website voor een van de hierboven genoemde doeleinden, bewaren wij uw gegevens totdat u aangeeft dat u geen gebruik meer wilt maken van onze dienst(en) door een e-mail te sturen naar info@dragintra.com.

Zijn uw persoonsgegevens veilig?

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking en om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens zo nauwkeurig mogelijk zijn, heeft Dragintra passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze omvatten een intern autorisatieproces voor onze medewerkers, een interne procedure voor de behandeling van datalekken, het maken van een dagelijkse back-up van onze database en het gebruik van een versleutelde verbinding met onze servers.

Wie heeft er toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Dragintra verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of op basis van een rechterlijke uitspraak.

Voor sommige van onze diensten maken we gebruik van derden die onder de verantwoordelijkheid van Dragintra als gegevensverwerkers voor persoonsgegevens optreden. In sommige gevallen kunnen dit dienstverleners zijn voor het aanbieden van marketingactiviteiten. Wij vertrouwen alleen op gegevensverwerkers die voldoende garanties bieden met betrekking tot de veiligheid van uw persoonsgegevens. Met deze derden sluiten wij gegevensverwerkingsovereenkomsten af, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan organisaties die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. Indien dit zou veranderen, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen via het privacybeleid.

Wat zijn uw rechten?

U heeft altijd het recht om de persoonsgegevens die wij over u verwerken met redelijke tussenpozen in te zien. Na inzage kunt u ons vragen deze te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast kunt u de verwerking van uw persoonlijke gegevens laten blokkeren. Als de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@dragintra.com.

Vragen of klachten?

Wij hechten veel belang aan uw mening. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over de wijze waarop Dragintra met uw gegevens omgaat, of indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, kunt u contact met ons opnemen via privacy@dragintra.com.

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is, kunt u een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), dat toeziet op de naleving van de privacy wet- en regelgeving. Meer informatie over het indienen van een klacht bij het CBP vindt u op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be (www.dataprotectionauthority.be).

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd. Op de website www.dragintra.com vindt u altijd de meest actuele versie van het privacybeleid.